Privacyverklaring

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING DE CASINO CONCERTZAAL
(Versie 20/02/2020)

De Casino Concertzaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
● uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
● verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
● vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
● passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
● geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (zie verder);
● op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als De Casino Concertzaal vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
De Casino Concertzaal vzw
Stationsstraat 104
9100 Sint-Niklaas
info@decasino.be
03-776.11.98

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door De Casino Concertzaal vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

1. Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van De Casino Concertzaal vzw
Wanneer u zich aanmeldt om tickets aan te kopen vragen we u om persoonsgegevens te geven. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten te kunnen verstrekken en zijn nodig voor:
● het afleveren van de tickets
● toegangscontrole
● bepaling van tarieven
● servicemailing voor en/of na uw bezoek
● contactopname in geval van programmawijziging of annulering
let wel: indien wij niet over voldoende persoonsgegevens van tickethouders beschikken bij annulatie van een concert, kunnen wij niet overgaan tot terugbetaling en zal de tickethouder in ruil voor het ticket een concertbon ontvangen

2. Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
De Casino Concertzaal vzw maakt ook gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. We versturen geregeld informatie over ons actuele programma, zowel op papier als elektronisch. Iedereen is vrij om zich hierop in- en uit te schrijven.

3. Het verwerken van aanvragen en bestellingen van goederen en diensten, waaronder ticketing en de daarbij horende verwerking en verdere opvolging
Wanneer u e-mail of post naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van onze IT-partner of hun toeleveranciers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen om te verwerken en op te slaan:
● Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
● Rekeningnummer
● Persoonlijke kenmerken : nationaliteit, geboortedatum

Verstrekking aan derden

In geval van coproductie van concerten kan De Casino Concertzaal vzw occasioneel persoonsgegevens delen met één van haar partners, ten einde haar diensten te kunnen verstrekken.
Dit is het geval als er bijvoorbeeld in het kader van een coproductie een concert in onze zaal plaatsvindt of omgekeerd: dat een van onze coproducties in een andere zaal plaatsvindt. Dan kan het gebeuren dat de administratieve afhandeling van de ticketverkoop via De Casino verloopt terwijl de opvolging en communicatie door de partner gebeurt. In dat geval is het nodig die gegevens te delen.

Vaste partners van De Casino Concertzaal vzw zijn o.a.:
Stadsschouwburg Sint-Niklaas
Ticketmatic
Statie West
Krock

Bewaartermijn

De Casino Concertzaal vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Je persoonsgegevens worden niet langer dan tien jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
● We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
● Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
● We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
● Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens

Cookies

Tijdens uw bezoek kunnen ‘cookies’ op uw computer geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van onze bezoekers. Aanvaarding van cookies is niet verplicht; u kan te allen tijde via de instellingen van uw browser weigeren dat cookies op uw computer geplaatst worden, waarschuwing ontvangen voordat cookies geïnstalleerd worden of geïnstalleerde cookies na het einde van elke browsersessie van uw computer verwijderen. Raadpleeg hiervoor de instructies van uw internetbrowser.

Uw rechten omtrent uw gegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens te laten aanpassen en uw inschrijving te beheren. U vindt er ook de mogelijkheid u uit te schrijven op alle email. In dat geval ontvangt u ook geen servicemails of andere e-mails meer.
Als u uw gegevens en orderhistoriek volledig wil wissen kan u hiervoor ook contact met ons opnemen. In dat geval verwijderen wij uw naam, e-mailadres en orderhistoriek uit onze systemen.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

De Casino Concertzaal vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 20 februari 2020.